Adatvédelmi tájékoztató

A Magyar Tánctudományi Társaság (1145 Budapest, Columbus utca 87-89., adószám: 18066634-1-42) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:

www.magyartanctudomany.hu

Az adatkezelő elérhetőségei:
Név: Magyar Tánctudományi Társaság
1145 Budapest, Columbus utca 87-89.

A Szolgáltató az adatok kezelője, ami azt jelenti, hogy felelősek vagyunk az Önre vonatkozó adatok gyűjtését és felhasználási módját illetően. Tiszteletben tartjuk az Ön személyes adatait, és megvédjük az általunk feldolgozott személyes adatait. Minden személyes adat feldolgozása az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel összhangban történik.

Az általunk gyűjtött adatok típusa és az adatkezelés célja

Bizonyos személyes adatokat gyűjtünk Önről, amelyekkel azonosítani tudjuk Önt, vagy amelyeket Önhöz tudunk kapcsolni a már meglévő adataink alapján. Olyan személyes adatokat gyűjtünk, melyeket Ön önként ad át, például amikor e-mailben vagy más csatornákon keresztül kommunikál velünk. Az általunk gyűjtött adatok magukban foglalják az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét.

Személyes adat Adatkezelés célja
Vezetéknév, keresztnév A kapcsolatfelvételhez, szerződéskötéshez, és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím A kapcsolattartás
Telefonszám A kapcsolattartás, gyors egyeztetés a szolgáltatással kapcsolatban
Lakcím A kapcsolatfelvételhez, szerződéskötéshez, és a szabályszerű számla kiállításához szükséges

Az összegyűjtött és tárolt adatok felhasználása

Az általunk gyűjtött személyes adatokat kommunikációs célokra használjuk. Személyes adatait nem értékesítjük, nem kölcsönözzük, nem terjesztjük, illetve nem tesszük elérhetővé harmadik fél számára.

A személyes adatok felhasználásának alapja

Amikor a személyes adatokat az ebben a tájékoztatóban kifejtett célokra használjuk fel, azt szolgáltatásaink nyújtására vagy az Önnel való üzleti kapcsolat fenntartásának érdekében tesszük. Továbbá akkor, amikor olyan egyéb szolgáltatásokat illetően adunk információt, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekesek lehetnek az Ön számára.

Az összegyűjtött adatok megosztása

Csak azok a személyek férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, akiknek a személyes adatokat a fent említett célokra kell feldolgozniuk. Nem továbbítunk semmilyen személyes adatot az EGT-n kívülre.

Személyes adatok tárolásának ideje

Az Ön személyes adatait a fent említett célokra tároljuk mindaddig, amíg Ön üzleti/ érdeklődő típusú kapcsolatban áll velünk.

Biztonsági intézkedések az Ön személyes adatainak megőrzésére

A Szolgáltató elismeri, hogy az Ön által megadott információk bizalmasak lehetnek, és a szokásos eljárásaival és az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban az adatok titkosságát és védelmét megőrzi.

Közösségi oldalak

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre

Facebook/Youtube/Instagram közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre

Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Youtube/Instagram közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja

A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, szolgáltatásainak, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja

Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Az érintettek jogai

A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
Ha elégedetlen azzal, ahogyan feldolgozzuk személyes adatait, akkor Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni, amely Magyarország szabályozója a személyes adatokra vonatkozóan.

Kapcsolattartás a Szolgáltatóval

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk  info@magyartanctudomany.hu elérhetőségen.

Ezen irányelvek módosításai

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tájékoztató irányelveit időről-időre módosíthatja.

A módosításokról a honlapon időben tájékoztatást nyújt.